Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring


1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur m punkt nu Sverige AB, 556871-8133, ("m.nu" "vi") samlar in , lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.


1.1 Integritetspolicyn gäller då m.nu tillhandahåller produkter och tjänster i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med m.nu som t.ex. besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som genomförs så länge du innehar ett konto på m.nu.


2. När behandlar vi dina personuppgifter

2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.


2.2 m.nu samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på m.nu eller kontaktar vår support och så länge du har ett konto på m.nu. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med m.nu och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden till dig. Under tiden du har ett konto på m.nu samlar vi in uppgifter såsom inköpshistorik och hur du interagerar med vår webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa något av våra nyhetsbrev eller klickar på vår webbplats.


3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som m.nu samlar in och behandlar är:

* Namn
* Adress
* Telefonnummer och e-post
* Kontoinformation

* IP-adress och information om din användning av m.nu
* Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vår webbplats
* Uppgifter om dina inköp4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

m.nu behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

* Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
* Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
* Lämna information och rikta marknadsföring, per e-post och via utvalda samarbetspartners (ex Facebook och Google)
* Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
* Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
* Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
* Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
* Administrera kontoinnehavet
* Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter och önskelistor


Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


5.  De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

5.1 Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet


5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som kontoinnehavare, så som för att genomföra förbokningar, köp och hantera orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med m.nu samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig relevanta erbjudanden.5.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. m.nu behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.5.4 I vissa fall kan m.nu ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.6 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. m.nu kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


6.2 m.nu sparar uppgifter för kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att inte avsluta sitt konto.


6.3 För besökare utan konto sparas uppgifter i upp till 36 månader


7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?


7.1 m.nu kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av kredit- och betalningsstjänster.


7.2 Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund- eller kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra våra tjänster och produkter. 


7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av m.nu om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


7.4 m.nu kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer m.nu vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.


8. m.nu har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar och om du inte godtar ändringarna har du rätt att avsluta ditt konto. Du avslutar kontot genom att kontakta oss eller genom att avsluta kontot via "Mina sidor".


9. Dina rättigheter

9.1 M.nu ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.


9.2 M.nu kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


9.3 Du har rätt att begära:


9.3.1 Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.


9.3.2 Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.


9.3.3 Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.


9.4 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt och anpassad marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@m.nu. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. (E-post och marknadsföring via t.ex. Facebook. Observera att du även efter att vi slutat att marknadsföra direkt mot dig kan komma att se annonser som är generella.)


10. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.